infosis, detectasistema y detectahttpd

infosis, detectasistema y detectahttpd

scripts que proveen info del sistema